fbpx

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

I.

Základní ustanovení

 1. Společnými správci osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je společnost

Mojemobilskola s.r.o., Klínová 620/1, Hulváky, 709 00 Ostrava, IČO: 08165254

(dále jen „správci“, či společně jako „správce“)

 1. Kontaktní údaje správce:

e-mail: kurzy@fotkamobilem.cz

telefon: +420 603 580 380

 1. Správce Vás jako uživatele webových stránek (https://www.fotkamobilem.cz/), tímto informuje o níže popsaném zpracovávání osobních údajů.

II.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

  1. plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR;

  2. oprávněný zájem správce na provozování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, v souladu s recitálem 47;

  3. Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby a byl udělen souhlas;

  4. plnění právní povinnosti podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR, co do právní úpravy archivování, účetnictví a daňových povinností.

 2. Účelem zpracování osobních údajů je

  1. vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce plnit,

  2. zasílání obchodních sdělení a provozování dalších marketingových aktivit.

 3. Ze strany správce nedochází k automatizovanému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

IV.

Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údajů po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (nejdéle po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu, pro účetní a daňové účely).

 2. V případě, že zpracování osobních údajů probíhá na základě souhlasu se zpracováním pro účely marketingu, zpracování bude probíhat do odvolání souhlasu se zpracováním či po dobu dvou let od poslední vzájemné komunikace.

 3. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V.

Příjemci osobních údajů

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy, zajišťující provozování e-shopu a služby s tím související, či zajišťující marketingové služby pro naše účely.

 2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

VI.

Práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR, právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR, právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR, právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR, právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. I těchto podmínek.

 2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

VII.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

 2. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby či zpracovatelé se zpracovatelskou smlouvou.

VIII.

Cookies

 1. Cookies jsou textové soubory, které internetové stránky ukládají na zařízení, skrze které stránky navštěvujete.

 2. Cookies využíváme v následujících kategoriích:

  1. Cookies nezbytné pro správné fungování stránky. Tyto cookies zahrnují zapamatování volby v cookies liště, obsahu košíku při nákupu, volbu jazyka apod. V případě, že využití těchto cookies vede k identifikaci jednotlivce a představuje tak zpracování osobních údajů je právním základem oprávněný zájem správce. Uchování obsahu košíku při nákupu je nezbytné pro splnění smlouvy, respektive pro dokončení kontraktačního procesu.

  2. Cookies statistické. Tyto cookies slouží k evidenci návštěvnosti webu a umožňují nám web dále vylepšovat. V případě, že využití těchto cookies vede k identifikaci jednotlivce a představuje tak zpracování osobních údajů, je právním základem oprávněný zájem správce.

  3. Cookies marketingové. Tyto cookies slouží k personalizaci nabídek na tomto webu a též pro remarketing. V případě, že využití těchto cookies vede k identifikaci jednotlivce a představuje tak zpracování osobních údajů, je právním základem souhlas návštěvníka.

 3. Některé naše stránky zobrazují obsah od externích poskytovatelů, např. YouTube, Facebook, Vimeo aj. Aby se Vám obsah třetích stran zobrazoval, musíte nejprve přijmout podmínky jednotlivých poskytovatelů, které zahrnují i podmínky ohledně souborů cookies. Tyto podmínky a jejich případně změny jsou mimo naši kontrolu. Cookies třetích stran budou na Vaše zařízení instalovány jen tehdy, spustíte-li si jejich obsah.

 4. V případech, kdy využití cookies vede k identifikaci jednotlivce a představuje tak zpracování osobních údajů, uchováváme cookies nejdéle po dobu 3 měsíců, respektive do doby vypršení platnosti cookies (některé jsou omezeny jen na „sezení“ / „session“), či do odstranění cookies z Vašeho zařízení.

 5. Soubory cookies můžete kdykoliv měnit či smazat na Vašem zařízení, skrze nastavení správy souborů cookies z konkrétních stránek. Zároveň si můžete nastavit svůj prohlížeč tak, aby zabránil používání jakýchkoliv soborů cookies na Vašem zařízení; toto nastavení ovšem může vést k nesprávnému fungování těchto i jiných stránek.

 6. Shromážděné soubory cookies jsou dále zpracovány dalšími zpracovateli:

  1. Služby Google Analytics a Google Ads, které v Evropském hospodářském prostoru (EHP) poskytuje společnost Google Ireland Limited, společnost založená a existující dle právních předpisů Irska (registrační číslo: 368047), se sídlem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko;

  2. Služba Sklik, provozovaná společností Seznam.cz, a.s., IČ: 26168685, se sídlem Praha 5 – Smíchov, Radlická 3294/10, PSČ 150 00;

  3. Služba Tawk.to, provozována společností tawk.to Inc, společnost založená a existující dle právních předpisů státu Nevada, se sídlem 87 East Warm Springs Rd, SB298, Las Vegas, Nevada, 89119;

  4. Služba Facebook Pixel, provozována společností Facebook Inc., společnost založena a existující dle právních předpisů státu Delaware, se sídlem 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA.

Tyto zásady byly připraveny dne 7.4.2021. V budoucnu může dojít k jejich změně.