fbpx

I. Úvodní ustanovení

1.Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) společnosti Mojefotoškola s.r.o. jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“). Tyto Obchodní podmínky se vztahují na poskytnutí, organizaci či zprostředkování fotografických kurzů a souvisejících služeb (dále jen „kurz nebo služba“) ze strany Poskytovatele pro Objednatele .

 

Mojefotoškola s.r.o.

IČ: 08165254

se sídlem: Vítkovická 3365, Moravská Ostrava,
702 00 Ostrava

zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 78493

e-mail: kurzy@mojefotoskola.cz

telefon: 603 580 380

web: https://www.mojefotoskola.cz

účet: č. 221625610/0600, vedený u společnosti Money bank

 

(dále oba jen jako „Poskytovatel“)

 

2. Tyto Obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti Poskytovatele a osoby, která uzavírá smlouvu o poskytnutí kurzu či služby (dále jen „Smlouva“) mimo svou podnikatelskou činnost (dále jen: „Objednatel“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese https://www.mojefotoskola.cz a www.tlacitkopotlacitku.cz (dále jen „Internetový obchod“).

3. Předmětem Smlouvy je povinnost Poskytovatele zajistit fotografický kurz a dodání souvisejících služeb popsaných ve Smlouvě a povinnost Objednatele zaplatit za poskytnutí těchto kurzů a služeb sjednanou cenu a možnost kurz či službu za stanovených podmínek využít. Poskytovatel je oprávněn plnit svou povinnost prostřednictvím jiných osob (dále jen „Subdodavatelé“). Tam, kde se používá pojem Objednatel, rozumí se tím též účastník kurzu, jde-li o odlišné osoby.

4. Ustanovení Obchodních podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy. Odchylná ujednání ve Smlouvě mají přednost před ustanovením Obchodních podmínek. Smlouva a Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

II.

Informace o kurzech nebo službách

 1. Informace o kurzu či službách, včetně uvedení ceny a hlavních vlastností, jsou uvedeny u jednotlivého kurzu nebo služby v katalogu Internetového obchodu. Ceny jsou uvedeny včetně všech souvisejících poplatků a nákladů. Ceny zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v Internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání ceny za individuálně sjednaných podmínek.

 

 1. Veškerá prezentace kurzů a služeb umístěná na Internetovém obchodu je informativního charakteru. Poskytovatel není povinen uzavřít smlouvu s Objednatelem. Ustanovení § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku se nepoužije.

 

III.

Objednávka a uzavření smlouvy

 1. Náklady vzniklé Objednateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (např. náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Objednatel sám. Objednatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy.

 

 1. Objednatel provádí objednávku těmito způsoby:
  • prostřednictvím svého Zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci v Internetovém obchodě,
  • vyplněním objednávkového formuláře bez registrace v Internetovém obchodě.

 

 1. Při zadávání objednávky si Objednatel vybere nabízený kurz nebo službu, počet kusů, termín kurzu, místo konání kurzu a způsob platby.

 

 1. V případě zakoupení dárkového poukazu na fotografický kurz nebo jinou službu nabízenou Poskytovatelem (dále jen „dárkový poukaz“) zašle Poskytovatel dárkový poukaz Objednateli na emailovou adresu uvedenou v objednávce. Zaslání dárkového poukazu v tištěné podobě lze pouze na základě individuální domluvy Poskytovatele s Objednatelem. V takovém případě, není-li sjednána jiná adresa, jej zašle Objednateli na adresu uvedenou v objednávce. Předmětem individuálního ujednání je určení nákladů spojených s balením a dodáním dárkového balení. Platnost dárkového poukazu je 1 rok od okamžiku uzavření smlouvy (zakoupení dárkového poukazu). Poskytovatel též nabízí dárkové poukazy skrze třetí strany; na jejich uplatnění se taktéž vztahují tyto Obchodní podmínky.
 2. Před odesláním objednávky je Objednateli umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost Objednatele zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání údajů do objednávky. Objednávku Objednatel odešle Poskytovateli kliknutím na tlačítko „Potvrdit objednávku a zaplatit“. Údaje uvedené v objednávce jsou Poskytovatelem považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení Objednatele o tom, že se s těmito Obchodními podmínkami seznámil.
 3. Po obdržení objednávky zašle Poskytovatel Objednateli potvrzení o obdržení objednávky na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce či v Zákaznickém účtu. K uzavření smlouvy dochází v okamžiku odeslání řádně vyplněné objednávky.
 4. Poskytovatel je s ohledem na charakter objednávky (např. množství, cenu, předpokládané náklady) oprávněn požádat Objednatele o dodatečné potvrzení své objednávky (například prostřednictvím e-mailové adresy či telefonicky).
 5. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně Objednatele při uvedení ceny (zejména pokud je uvedená cena zcela zjevně neúměrně nízká s ohledem na běžnou cenu podobného kurzu nebo služby) v Internetovém obchodě nebo v průběhu objednávání, není Poskytovatel povinen poskytnout Objednateli kurz nebo službu za tuto zjevně nesprávnou Poskytovatel informuje Objednatele o chybě bez zbytečného odkladu a zašle Objednateli na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku na uzavření smlouvy. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh smlouvy. Smlouva je v takovém případě uzavřena zasláním potvrzení o přijetí Objednatele na e-mailovou adresu Poskytovatele.

IV.

Zákaznický účet

 1. Objednatel může na základě registrace v Internetovém obchodě vytvořit Zákaznický účet. Z tohoto uživatelského rozhraní může Objednatel provádět objednávky (dále jen „Zákaznický účet“). Objednatel je také oprávněn činit objednávky bez registrace v Internetovém obchodě.
 2. Údaje uvedené v Zákaznickém účtu a také při provádění objednávek považuje Poskytovatel za správné a pravdivé. Poskytovatel není povinen ověřovat správnost uvedených údajů. V případě, že v důsledku nesprávně nebo nepravdivě uvedených údajů ze strany Objednatele dojde ke zvýšení nákladů Poskytovatele, nese tyto náklady Objednatel.
 3. Údaje uvedené v Zákaznickém účtu je Objednatel povinen při jejich změně aktualizovat.
 4. Přístup k Zákaznickém účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem (dále jen „Přístupové údaje“). Objednatel je povinen si počínat tak, aby zachoval důvěrnost a zabezpečení přístupu svých Přístupových údajů, zejména proto, aby nedošlo k jejich zneužití.
 5. Objednatel není oprávněn sdílet Zákaznický účet s více osobami nebo umožnit využívání Zákaznického účtu třetí osobě.
 6. V případě potřeby je Poskytovatel oprávněn neaktivní Zákaznický účet zrušit, a to s ohledem na potřebu hardwarového a softwarového vybavení Poskytovatele.
 7. Objednatel bere na vědomí, že zejména s ohledem na řádnou a mimořádnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Poskytovatele nemusí být Zákaznický účet nepřetržitě dostupný. Ustanovení tohoto bodu platí též pro dostupnost Internetového obchodu.

V.

Platební podmínky

 1. Cenu dle Smlouvy může Objednatel uhradit následujícími způsoby:
  • bezhotovostně na účet Poskytovatele prostřednictvím platební brány
  • bezhotovostně platební kartou
  • Bezhotovostním převodem na účet Poskytovatele č. 229117231/0600, vedený u společnosti Money Bank (dále jen „účet Poskytovatele“)
 2. Společně s cenou kurzu nebo služby je Objednatel povinen uhradit i náklady spojené s dodáním dárkového balení tištěného dárkového poukazu, požádá-li Objednatel o dárkové balení.
 3. Poskytovatel nepožaduje od Objednatele zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčena povinnosti Objednatele uhradit cenu kurzu nebo služby.
 4. V případě platby prostřednictvím platební brány postupuje Objednatel podle pokynů příslušného poskytovatele platební brány. K platbě prostřednictví platební brány dochází spolu s odesláním objednávky.
 5. V případě bezhotovostního převodu na účet Poskytovatele je Objednatel povinen provést platbu do dvou dnů od odeslání objednávky.
 6. Způsob provedení a poskytnutí kurzu nebo služby je ujednán ve Smlouvě. Kurz nebo službu je nutno vyčerpat do uplynutí doby uvedené ve Smlouvě. Uplynutím této doby nevzniká Objednateli nárok na vrácení zaplacené ceny.
 7. Poskytovatel, poté co je objednávka odeslána, potvrzena a uhrazena, vystaví Objednateli daňový doklad – fakturu. Způsob předání je prostřednictvím emailové adresy uvedené v Zákaznickém účtu nebo objednávkovém formuláři, není-li ve Smlouvě ujednáno jinak. Poskytovatel je plátcem daně z přidané hodnoty.

VI.

Rezervace termínu a storno podmínky

 1. Objednatel si v objednávce vybere termín a místo konání kurzu. V případě, že zvolená možnost není dostupná, nabídne Poskytovatel po uzavření Smlouvy nejbližší dostupné volné termíny kurzu. Ustanovení tohoto bodu se vztahu pouze pro kurzy, které se konají jen v určitých termínech.
 2. Objednatel má právo stornovat svou účast na kurzu, a to prostřednictvím e-mailu zaslaného na adresu kurzy@mojefotoskola.cz nebo telefonicky na čísle 603 580 380. Po potvrzení storna, bude Objednateli vrácena cena dle Smlouvy, snížená o storno poplatek. Za okamžik storna se považuje okamžik doručení e-mailu na adresu kurzy@mojefotoskola.cz nebo potvrzení ze strany pracovníka na čísle 603 58O 380.
 3. Výše storno poplatku u prezenčních kurzů se liší, dle časového úseku uskutečnění storna před datem konáním kurzu. Storno poplatek činí:
  • při zrušení 7 a více kalendářních dní předem: 0 % z ceny kurzu
  • při zrušení 4 až 6 kalendářních dní předem: 30 % z ceny kurzu
  • při zrušen méně než 4 kalendářní dny předem: 100 % z ceny kurzu
 4. Pro dlouhodobé prezenční kurzy, které trvají 3 a více dní platí odlišná výše storno poplatku. Storno poplatek činí:
  • při zrušení 14 a více kalendářních dní předem: 0 % z ceny kurzu
  • při zrušení 10 a více kalendářních dní předem: 30 % z ceny kurzu
  • při zrušení méně než 7 kalendářních dní předem: 100 % z ceny kurzu
 5. Storno poplatek, nehledě na zvolený kurz, při využití dárkového poukazu získaného skrze třetí stranu (tj. jakéhokoliv jiného poukazu, než poukazu zakoupeného přímo v Internetovém obchodě) činí vždy 100% z ceny kurzu.
 6. Poskytovatel má právo zrušit nebo změnit termín konání kurzu, a to zejména z důvodu nenaplnění minimálního počtu účastníků kurzu, nejpozději však 3 dny před termínem konáním kurzu. O případném zrušení nebo změně termínu kurzu bude Objednatel neprodleně informován prostřednictvím emailové adresy nebo telefonního čísla uvedených v Zákaznickém účtu nebo objednávkovém formuláři. Poskytovatel Objednateli navrhne nový termín konání kurzu, pokud tento termín Objednateli nevyhovuje má právo na vrácení ceny kurzu.

VII.

Účast na Kurzu

 1. Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu obsahu, programu a harmonogramu kurzu. Tyto změny budou vždy přijímány s ohledem na zachování podstaty a cíle kurzu.
 2. Smluvní strany si sjednávají, že veškeré fotografie pořízené Objednatelem na kurzu není Objednatel oprávněn užít ke komerčním účelům, nabízet ji k prodeji, neomezeně ji za tím účelem rozmnožovat a prodávat. Objednatel jako autor pořízených fotografií právo pouze pro jejich nekomerční užití v rámci propagace kurzu, své práce, výstavní činnost či osobní webové prezentace.
 3. Objednatel je srozuměn a souhlasí, že veškeré nahrané fotografie do Zákaznického účtu je Poskytovatel oprávněn zpracovat a použít pro účely své propagace a marketingu a propagace a marketingu svých kurzů, služeb a projektů.
 4. Objednatel je při účasti na kurzu povinen dodržovat pokyny lektorů Poskytovatele. Dále je povinen se chovat ohleduplně ke svému okolí a povinen nerušit ostatní účastníky.
 5. Bez předchozího souhlasu lektorů Mojefotoškola je zakázáno pořizovat video – nebo audiozáznamy přednášek, či jinak zachycovat či rozmnožovat obsah kurzu.
 6. V případě, že účastník kurzu i po předchozím upozornění bude pokračovat v jednání, které je v rozporu s výše uvedeným, nebo bude jiným způsobem závažně narušovat průběh kurzu, přednášky či školení, lektor nebo jiná pověřená osoba Poskytovatele je oprávněn Objednatele vyloučit z kurzu, a to bez nároku na náhradu ceny kurzu.
 7. Osoby mladší 15ti let se mohou prezenčních kurzů zúčastnit pouze s písemným souhlasem svých zákonných zástupců.
 8. Je na Objednateli, aby posoudil, zda je zdravotně či jinak způsobilý k účasti na kurzu a školení. Poskytovatel není odpovědný v případě nemajetkové újmy nebo škody, která Objednateli vznikla v důsledku jeho nezpůsobilosti k účasti na kurzu nebo v důsledku jednání třetí osoby.
 9. V případě online kurzu bude Objednateli zpřístupněn digitální obsah kurzu skrze webové rozhraní. Je věcí Objednatele, zda disponuje vhodným a funkčním hardwarovým a softwarovým vybavením pro přístup k digitálnímu obsahu kurzu. Poskytovatel není odpovědný v případě nedostupnosti obsahu z důvodů nedostatečného vybavení či internetového připojení na straně Objednatele. Objednatel bere na vědomí, že obsah online kurzu může být dočasně nedostupný, po dobu údržby hardwarového nebo softwarového vybavení Poskytovatele, nebo z důvodů technických výpadků. Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění. Obsah online kurzů je chráněn právem duševního vlastnictví. Obsah kurzu není možné bez předchozího výslovného písemného souhlasu Poskytovatele dále šířit, zpřístupnit nebo umožnit užití dalším osobám.

VIII.

Odstoupení od smlouvy

 1. Objednatel, který uzavřel Smlouvu jako spotřebitel, má právo od smlouvy odstoupit. Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů od uzavření Smlouvy v případě, že nedošlo k plnění před uplynutím lhůty pro odstoupení (podle § 1829 Občanského zákoníku).
 2. V případě, že již došlo k plnění se uplatní úprava v §1834 Občanského zákoníku. Spotřebitel nemůže mimo jiné odstoupit od smlouvy dle ustanovení §1837 Občanského zákoníku v případě poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a Poskytovatel před uzavřením smlouvy sdělil Objednateli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy, v dalších případech uvedených v § 1837 Občanského zákoníku.
 3. Objednatel má právo kontrolovat provádění a poskytování kurzu nebo služby, a pokud zjistí, že Objednatel kurz nebo službu neprovádí s potřebnou péčí, či jinak porušuje svoji povinnost, může požadovat po Poskytovateli zjednání nápravy. V případě, že Poskytovatel nápravu nezajistí, má pak Objednatel právo od smlouvy odstoupit.
 4. Poskytovatel má právo odstoupit od smlouvy, jestliže měl Objednatel poskytnout k provedení kurzu nebo služby součinnost v přiměřené lhůtě, která však marně uplynula, a pokud Poskytovatel Objednatele na tuto možnost upozornil.
 5. Poskytovatel má právo od smlouvy odstoupit v případě, kdy Objednatel trvá na provedení kurzu nebo služby podle zřejmě nevhodného příkazu nebo s použitím zřejmě nevhodné věci nebo vůči nezpůsobilé osobě, i po upozornění Poskytovatele.
 6. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí Objednatel odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy.
 7. Na Internetových stránkách Poskytovatele je dostupný formulář pro odstoupení od smlouvy. Pro odstoupení od smlouvy Objednatel nemusí využít dostupný vzorový formulář, musí však z jeho jednání být zřejmé, že chce od smlouvy odstoupit. Poskytovatel potvrdí Objednateli, že mu toto odstoupení došlo v textové podobě. Odstoupení od Smlouvy může Objednatel zaslat na adresu sídla Poskytovatele nebo na adresu elektronické pošty uvedené v bodu I. těchto Obchodních podmínek.
 8. Je-li společně se službou nebo kurzem poskytnut Objednateli dárek, je při odstoupení od smlouvy dárek jako součást smluvního plnění vrátit.

IX.

Práva z vadného plnění

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 2615 až §2619, § 1914 až 1925, analogicky podle §2615 též dle § 2099 až 2117 Občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů.
 2. Poskytovatel zodpovídá Objednateli, že kurz nebo služba nemá při provedení a předání vady a má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které Poskytovatel popsal nebo které Objednatel očekával s ohledem na povahu a na základě prezentace ze strany Poskytovatele. Služba nebo kurz se hodí k účelu, který je uváděn nebo ke kterému se kurz nebo služba tohoto druhu obvykle používá, odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, a vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 3. Poskytovatel má povinnosti z vadného plnění na základě právních předpisů, zejména dle Občanského zákoníku. Objednatel však není oprávněn požadovat provedení náhradního kurzu nebo služby, jestliže předmět kurzu nebo služby vzhledem k jeho povaze nelze vrátit nebo předat Poskytovateli. Objednatel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.
 4. Vytkl-li Objednatel Poskytovateli vadu oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou nemůže Objednatel vadný kurz nebo službu čerpat.
 5. Právo z vadného plnění nenáleží, pokud před převzetím/čerpáním kurzu nebo služby věděl, že kurz nebo služba má vadu, anebo pokud vadu sám Objednatel způsobil.
 6. V případě výskytu vady může Objednatel předložit reklamaci a požadovat
  • výměnu,
  • opravu,
  • přiměřenou slevu,
  • odstoupení od smlouvy.
 7. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy,
  • pokud má dílo podstatnou vadu,
  • pokud nemůže dílo řádně užívat pro opakovaný výskyt vady,
  • při větším počtu vad.
 8. Všechna ustanovení těchto Obchodních podmínek je nutné vykládat s ohledem na povahu služeb a kurzů poskytovaných Poskytovatelem.
 9. Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.
 10. U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má Objednatel nárok na odstranění vady nebo přiměřenou slevu z ceny.
 11. Při uplatnění reklamace je Objednatel povinen Poskytovatel sdělit, jaké právo si zvolil. Nezvolí-li Objednatel si své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva stejná jako při nepodstatném porušení smlouvy.
 12. Není-li oprava nebo výměna možná, na základě odstoupení od smlouvy může Objednatel požadovat vrácení ceny.
 13. Pokud Poskytovatel prokáže, že Objednatel před převzetím o vadě věděl nebo ji sám způsobil, není Poskytovatel povinen nároku Objednatele vyhovět.
 14. Poskytovatel je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné, případně i v sídle nebo místě podnikání. Poskytovatel je povinen Objednateli vydat písemné potvrzení o tom, kdy Objednatel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Objednatel požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
 15. Poskytovatel rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu služby nebo kurzu potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Poskytovatel s Objednatelem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a Objednatel má právo od smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle Objednatele (uplatnění práva z vadného plnění)
 16. Poskytovatel písemně informuje Objednatele o výsledku reklamace.
 17. Právo z vadného plnění Objednateli nenáleží, pokud Objednatel před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Objednatel vadu sám způsobil.
 18. V případě oprávněné reklamace má Objednatel právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může Objednatel u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby, v opačném případě ho soud nemusí přiznat.
 19. Volbu způsobu reklamace má Objednatel

X.

Doručování

 1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.
 2. Objednatel doručuje Poskytovateli korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách (Bod I.). Poskytovatel doručuje Objednateli korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v jeho Zákaznickém účtu nebo uvedenou v objednávce.

XI.

Osobní údaje

 1. Zpracování osobních údajů se řídí platnou právní úpravou, včetně nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR). Podrobnější informace jsou dostupné v dokumentu Poskytovatele „Zásady zpracování osobních údajů“, který je dostupný na stránkách Internetového obchodu Poskytovatele.

XII.

Mimosoudní řešení sporů

 1. Strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí ke smírnému řešení sporů.
 2. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze smluv o poskytování služeb je příslušná Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs.
 3. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 4. Prodávající je oprávněn k poskytování služeb a kurzů na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

XIII.

Závěrečná ustanovení

 1. Veškerá ujednání mezi Poskytovatelem a Objednatelem se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. Poskytovatel nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do Internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Objednatel nesmí při využívání Internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící Internetový obchod a užívat Internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.
 3. Znění Obchodních podmínek je Poskytovatel oprávněn měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 4. Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti 04.2021